W tabelce poniżej znajdują się tylko przykładowe – podstawowe terminy, które każdy korzystający ze środowiska zobowiązany jest przestrzegać.

Zobowiązany podmiot
Każdy przedsiębiorca korzystający ze środowiska

Typ sprawozdania / czynności
Raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Akt prawny
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2015 r., poz. 2273 ze zm.).

 1. Zobowiązany podmiot
  Posiadacz odpadów (wytwórca, zbierający, przetwarzający)

  Typ sprawozdania / czynności
  Złożenie właściwemu miejscowo marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok kalendarzowy. Od 2020 r. sprawozdanie składa się poprzez indywidualnie nadany numer konta w BDO!

  Akt prawny
  Art. 76 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 ze zm.)

 2. Zobowiązany podmiot
  Wprowadzający baterie lub akumulatory

  Typ sprawozdania / czynności
  Sprawozdanie do właściwego miejscowo marszałka województwa o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów. Od 2020 r. sprawozdanie składa się poprzez indywidualnie nadany numer konta w BDO!

  Akt prawny
  Art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015 r., poz. 687)

 3. Zobowiązany podmiot
  Wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek
  Typ sprawozdania / czynności
  Sprawozdanie o opakowaniach. Od 2020 r. sprawozdanie składa się poprzez indywidualnie nadany numer konta w BDO!
  Akt prawny
  Art. 35 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015 r., poz. 687)

 1. Zobowiązany podmiot
  Prowadzący instalacje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE

  Typ sprawozdania / czynności
  Przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania (PRTR) zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006

  Akt prawny
  art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672)

 2. Zobowiązany podmiot
  Korzystający ze środowiska

  Typ sprawozdania / czynności
  Wniesienie opłat za korzystanie ze środowiska na rachunek urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego oraz WIOŚ (z wyjątkiem gazów i pyłów)

  Akt prawny
  Art. 285, ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672)

Skontaktuj się z nami aby uzyskać wycenę dla Twojego przedsiębiorstwa

Kontakt