• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1674):
  • załącznik nr 1 – wzór zbiorczego zestawienia danych o odpadach
  • załącznik nr 2 – wzór zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973):

  • załącznik nr 1 – wzór karty przekazania odpadów
  • załącznik nr 2 – wzór karty ewidencji odpadów;
  • załącznik nr 3 – wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;
  • załącznik nr 4 – wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
  • załącznik nr 5 – wzór karty ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • załącznik nr 6 – wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U.z 2016 r., poz. 182) – 

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz.U. z 2014 r., poz. 1966):

  • załącznik nr 1 – wzór dokumentów DPO
  • załącznik nr 2 – wzór dokumentów DPR
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (Dz.U. z 2014 r.,poz. 1405):

  • załącznik nr 1 – wzór dokumentu EDPO
  • załącznik nr 2 – wzór dokumentu EDPR

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2010 r., Nr 225, poz. 1471) – plik word
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 476):
  • załącznik nr 1 – wzór zaświadczenia o demontażu pojazdów
  • załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973):
 • załącznik nr 6 – wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2014 r., poz. 274) – plik word