Pytanie: Kto podlega pod obowiązek wpisu do BDO?

Odpowiedź: Wszystkie podmioty, które zostały zobowiązane do dokonania wpisu do BDO zostały wymienione w rozdziale 2 ustawy o odpadach.

Najpopularniejsze z ww. podmiotów to:

 1. podmioty wprowadzające na terytorium naszego kraju produkty w opakowaniach, baterie i akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 2. podmioty eksportujące odpady opakowaniowe oraz opakowania i produkty w opakowaniach,
 3. stacje demontażu pojazdów,
 4. podmioty wprowadzające na nasz rynek wszelkie pojazdy, w tym rolnicze,
 5. podmioty transportujące odpady,
 6. podmioty wytwarzające odpady, które nie są zwolnione z obowiązku prowadzenia ich ewidencji,
 7. przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a  ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 8. podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Pytanie: Które sprawozdania składa się poprzez BDO? Jak mam złożyć sprawozdanie jeśli nie mam konta w BDO?

Odpowiedź: W BDO składa się cały szereg sprawozdań, które wynikają z ustawy o odpadach, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Sprawozdania te są podzielone na dwie grupy: 

 1. sprawozdanie o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi - przedkładają je przede wszystkim podmioty, które prowadzą ewidencję odpadów (nawet tę uproszczoną), tzn. wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg/rok oraz 5 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne;
 2. sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami - przedkładają je m.in.: podmioty, które m.in. wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek (za opakowanie uważa się m.in. palety, folia stretch służąca do owijania elementów, różnorodne kantówki, skrzynie, styropian itp.); podmioty wprowadzające na rynek pojazdy nowe i używane (sprawozdanie dzieli się na wprowadzone razem z pojazdami oleje, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także opakowania); podmioty wprowadzające baterie i akumulatory.

Każde sprawozdanie składa się poprzez indywidualny numer konta nadany przez właściwego miejscowo marszałka województwa. Inaczej nie ma możliwości przedłożenia sprawozdania. Jeśli więc firma nie posiada nadanego numeru BDO - nie ma jak wykonać ciążące na niej obowiązki. 

UWAGA! Za brak wpisu do BDO grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości do 1.000.000 zł!


Podmioty zwolnione z obowiązku wpisu do BDO:

1) wytwórców:

a) odpadów komunalnych,

b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach;

2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy;

3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;

4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 ww. ustawy.
Pytanie: Mam sklep z odzieżą, w którym zakupioną przez klienta odzież pakuję w foliowe torby jednorazowe o grubości powyżej 15 mikrometrów. Czy podlegam pod obowiązek rejestru w BDO i opłat recyklingowych?

Odpowiedź: Jak najbardziej. 

Pierwsze sprawozdanie należało złożyć do 30 czerwca 2020 r. i powinno objąć ono sprzedaż:

 • lekkich toreb – od 15 do 49 mikrometrów – od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
 • pozostałych toreb – od 50 mikrometrów – od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Aktualnie sprawozdanie należy złożyć do 15.03.2021 r. za rok 2020. 

Ważne, aby pamiętać, że do 15. każdego miesiąca po kwartale należy wnosić opłatę recyklingową na konto właściwego miejscowo urzędu marszałkowskiego:

- do 15.04.2021 r. - za I kwartał 2021 r.,

- do 15.07.2021 r. - za II kwartał 2021 r.,

- do 15.10.2021 r. - za III kwartał 2021 r.,

- do 15.01.2022 r. - za IV kwartał 2021 r.